Open Conference Systems, 10th anniversary of the Croatian geomathematical section

Font Size: 
BIOSTATISTIKA U GEOMATEMATICI
Marija Bošnjak, Jasenka Sremac

Last modified: 2018-03-16

Abstract


Biostatistika je grana primijenjene statistike koja se koristi u biološkim i medicinskim znanostima. Najčešće se primjenjuje kroz biometrijske analize u biologiji, medicini i paleontologiji, kojima se utvrđuje promjenjljivost svojstava pojedinih organizama ili njihovih dijelova zbog izvanjskih činitelja ili naslijeđenih osobina. U paleontologiji može pomoći pri određivanju vrsta. Druga najčešća primjena biostatistike u paleontologiji vezana je uz paleoekološka istraživanja i analizu fosilnih zajednica. Na fosilnom se materijalu (najčešće na foraminiferskim "zajednicama") izračunava odnos plankton/bentos, indeks raznolikosti, odnos epifaune i infaune, kao i drugi pokazatelji iz kojih se može zaključiti o okolišu taloženja analiziranih uzoraka stijena i fosila. U obradi i grafičkom prikazivanju rezultata koriste se uobičajeni statistički alati, a posebice je omiljen računalni program s otvorenim kodom, PAST (Paleontological Statistics), koji je u uporabi od 2001. godine, a od 2013. je godine dostupna njegova poboljšana inačica.

Keywords


Geomatematika, Biostatistika, Biometrija, Interpretacija paleookoliša, PAST

Full Text: DOC