Open Conference Systems / RGNF, Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016

Font Size: 
Biostatistika u određivanju vrsta fosilnih planktonskih puževa
Marija Bošnjak, Jasenka Sremac, Davor Vrsaljko

Last modified: 2016-10-05

Abstract


Biostatističke metode dragocjeno su pomagalo pri preciznoj determinaciji raznih svojti mekušaca unutar ''dijagnostičkog ključa'' na razini paleontološke vrste, te specifičnih morfometrijskih svojstava i korelacije s današnjim, živućim srodnicima. Puževi skupine Pteropoda prilagodili su se planktonskom načinu života u moru preobrazbom stopala u krila kojima plivaju. Pteropodi su sistematski podijeljeni u dva reda; Thecosomata ili ''morski leptiri'', i Gymnosomata ili ''morski anđeli''. Recentni pteropodi su važni ekološki indikatori, posebice neke vrste roda Limacina, na kojima se danas istražuju posljedice zakiseljavanja oceana. U fosilnom obliku nalaze se najčešće pripadnici reda Thecosomata, koji imaju aragonitne kućice. Obilje fosilnih pteropoda u području nekadašnjeg Paratetis mora zabilježeno je u naslagama srednjeg miocena, podudarajući se s vremenom morskih transgresija tijekom badena. Najbrojniji taksoni u badenskim naslagama Paratetis mora pripadaju rodovima Limacina, Vaginella i Clio, koji su nađeni i u hrvatskom dijelu Panonskog bazenskog sustava (šira okolica Zagreba, Medvednica). Među navedenim rodovima neke se vrste zbog slične morfologije kućice i lošeg fosilnog očuvanja određuju na temelju biostatističkih metoda. Na primjeru nalaza badenskih pteropoda s područja Medvednice prikazana je upotreba matematičkih metoda u određivanju vrsta rodova Vaginella, Clio i Limacina. Vrste fosilnog roda Vaginella imaju stožaste kućice sličnog oblika te je razlikovanje vrsta otežano. Stoga se one određuju prema intraspecifičnim razlikama u rasponu apikalnog kuta kućice. Rodu Clio pripada nekoliko vrsta, među kojima se vrste C. pedemontana i C. fallauxi ističu po sličnosti strukture kućice. Važan kriterij za razlikovanje tih dviju vrsta je također apikalni kut. Uz njega se u odredbi vrste mogu primijeniti i mjerenja dodatnih geometrijskih elemenata kućice. Za razliku od rodova Vaginella i Clio, rod Limacina ima spiralne kućice. Unutar tog roda, ponekad je teško odrediti pronađene vrste L. gramensis i L. valvatina pa se primjenjuje umjetna granica, koju određuje omjer širine i visine kućice. Pored toga, mjere se i drugi elementi kućice te se primjenom biostatističkih metoda doprinosi razlikovanju tih vrsta i drugih vrsta roda Limacina. Poznavanje morfologije kućica pteropoda i primjene biostatistike u odredbi vrsta doprinosi paleoekološkim istraživanjima usporedbom fosilnih pteropoda s recentnim srodnicima. Učestalost nalaza fosilnih pteropoda u naslagama Panonskog bazenskog sustava omogućuje proširenje spoznaja o migracijskim putevima faune, a njihova povećana brojnost sugerira vremena značajnijih marinskih transgresija u badenu.

Full Text: DOC  |  PDF